حرف بزن به اندازه باورهایشان

بیشتر که بگویی مسخره ات میکنند

دلخور نشو

دست خودشان نیست

باورهایشان غلط است.....!