"ببین"
هیچ وقت ...


خیاط خوبی نخواهی شد !


ببین ...


بازهم دلـــم را تنگ كرده ای....

.
..
.