دَست هایَت دَر هَواے این چهار دیوار
یاَ زین سو به آن سو، تِکان مﮯخورَد پاهایَت، قَدَم به قَدَم،
هَر قَدَم راهَش عَوض مـﮯ شَود
اِنگار به تکـﮧ نَخـﮯ وَصل شُده
اﮮ چقَدر ساده
عَروسَک خیمـﮧ شَب بازے مـے شَوے
تو هَم مثل دیگر عَروسک هاﮮ شَهرَت
فَقـَط اَز پُشت ویترین هاے مَغازه ها چشم را خیره مـﮯ کنُـﮯ آری،
تو پَریزاد این شَهر نَبودےشَهر فرَنگـَت مال خودَت !