وقــتی همه چیز خوبه


میترسم ...


مـا به لنگیدن یکــــ جایِ کار


عـــادت کـــرده ایـــم . . .