کــــــــــــــــــــــــ اش کودک بودم...

تا بزرگــــترین شیطنت زندگی ام نقــــــــــــــاشی روی دیوار بود...

ای کــاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم...

نه اینکه مجـــــــبور باشم همواره

تبسمی تلـــــــخ بر لب داشته باشم...

ای کــــــــــــــــــــــــ اش کودک بودم...

تا در اوج نـــــاراحــــــــــــتی و درد...

بـــا یک بوســــــــــــه همه چیز را فراموش می کردم....