چه زود

دلخوشی هایمان

خاطره شد !

امید را

بگو

کجا کاشتیم

که سبز نشد...