چه حرفی برای گفتن مانده وقتی تو خاموشی؟
چه دلیلی هست برای شادی وقتی تو نیستی؟
چه بهانه*ای برای گریه هست وقتی حضور چشمانت نیست؟
چه نیازی به زندگی است وقتی تو میروی؟
چه اهمیتی دارد تپیدن قلب وقتی عشقت را دریغ کردی؟
بیهوده شد وجود من بدون روح تو ...