هرکی میرسه میگه صدات گرفته..
سرما خوردی دوباره؟؟
.
.
یکی نیست بد به دلش راه بده؟!
شاید بغض دارم بخدا