خاطرم نیست تو از بارانی یا كه از نسل نسیم
هرچه هستی .
گذرا نیست هوایت .بویت.
فقط آهسته بگو با دلم می مانی...؟!