یـکـــ بـ ــار هم وقـتــی
مـنـتـظـرتــ نـیـسـتـمـ

به ســ ــراغـم بیــ ــا
بـگـ ـذار خـیـالـ ــم
غـ ـافـلـگیـ ــر شــود …