سالگرد یاد مرا
با لبخندهای گوشه لبت تکرار می کنی!
تاریخ را بگو تا نادانی هست و اشتباه..
هیچکس تورا جدی نمی گیرد.