دلم سفر می خواهد !
نه برای رسیدن به جایی !
فقط بخاطر رفتن !
همین......

.
.
.