دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند
گفته بودم مردم اینجا بدند
دیدی ای دل ساقه جانت شکست
آن عزیز عهد و پیمانت شکست
دیدی ای دل حرف من بیجا نبود
از برای عشق و اینجا نبود
بهار عمر را دیدی چه شد
ای دل اینجا باید از خود گم شوی
عاقبت همرنگ این مردم شوی