محبت زیادی، همیشه آدمها را خراب می کند
گاهی آدمها می روند
نه برای اینکه دلایل ماندنشان کم شده
بلکه به این دلیل که آنقدر کوچکند که
تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند
او که رفتنی است، بگذار برود . . .
چه باک؟