عاقبت این عشق غرورم شکست
عقل ز سر رفت شعورم شکست
تاکه به دنبال تو راهی شدم
پشت پل از داغ عبورم شکست