در یک اشنایی دوستانه ما به هم دست دادیم...

تو فقط دست دادی اما من همه چیز از دست دادم...

مرا یک دل از خوبان جدا نیست...

ولی صد حیف که خوبان را وفا نیست...

به دوستان دل سبردن کار سهل است...

ز دوستان دل بریدن کار ما نیست....