بالِشے اَز پَر خیــآلِتـــ
زیر سَرمــ گُذآشْتے
حالـآ دیگَــر تَمـآمِـــ شَبــ ها رآ
در آغوشَتــ بــ ه صبحْ می رسانَمــ...