برای چشمهایم نماز باران بخوان….!

بغض کرده ،

ابریست

اما نمیبارد.