یه منبع آرامش میخوام
...
یه شونه
...
یه کوه دلخوشی
....
یه تو
!