این غم بی حیا
پاشنه ی در را از جا کنده
بگویید
:
امشب حوصله ندارم
خیر پیش
!...!