زندگی صحنه ی یكتای هنر مندی ماست...
هر كسی نغمه خود خواند واز صحنه رود...
صحنه پیوسته بجاست...
خرم ان نغمه مردم بسپارند به یاد...