آدمی که منـــتـــظــــر است هیچ نشانه ای ندارد...
هیچ نشانه خاصی ندارد!
فقط با هر صدایی
برمی گردد...