می دانم
سالهاست ساعت قرارمان
یك دقیقه به هیچ است
و من همیشه
فقط یك دقیقه دیر میرسم