مرا اینگونه باور کن ،

کمی تنها ،کمی بی کس ، کمی از یادها رفته ،

خدا هم ترک ما کرده ،

خدا دیگر کجا رفته