من ...... تا به تو

قصه ی چشمهای شبت

تو .......... تا به من
...
تپش های ثانیه

من .......... تا به ما

شاید یک عمر