اینها که می نویسم ، مرثیه ست


برای دلی که دارد در دستانم جان می کـََنـَد


نه ؛ صبـــر کن ...


اینها فاتحه است