هنوز عطر تنت در هوای من جاری است...


هنوز رفتن تو در نگاه من باقی است...


هنوز بی تو دلم سرد و پر ز اندوه است...

هنوز جای تو اینجا کنار من خالی است...